ทีมผู้สอน

TUTOR WIN

ชวิน ชูสกุล


ประวัติติวเตอร์วิน
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาเอก ธุรกิจการเงิน GPA 3.96 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาโท ธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรทางการเงินที่ได้รับใบรับรอง
 • หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (IC License) โดยได้รับทุนสอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรความรู้ด้านตราสารอนุพันธ์ (Derivative License) โดยได้รับทุนสอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี จรรยาบรรณ (CFP Module 1) โดยได้รับทุนสอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรนักวิเคราะห์การลงทุนและหลักทรัพย์ ระดับที่ 1 (CISA Level 1) โดยได้รับทุนสอบจากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
tutor-win
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำสถาบันสอนเศรษฐศาสตร์ EconAplus และเป็นเจ้าของสถาบัน
- อาจารย์ประจำสถาบันสอนการเงิน IcTutors และเป็นเจ้าของสถาบัน
- มีประสบการณ์สอนด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินมากกว่า 5 ปี และเปิดคอร์สสอนสดเต็มเร็วภายใน 2 ชั่วโมง
อดีต - ผู้ช่วยวิจัยด้านกองทุนรวม คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ผู้ช่วยสอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ทำงานฝ่ายการตลาด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ด้านการสอนและการเงิน
 • ได้รับเชิญจากชมรมเศรษฐศาสตร์นิด้า ให้บรรยายและติวสอบประมวลความรู้ ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากสถาบันวิจัยตลาดทุน ในหัวข้อเกี่ยวกับกองทุนรวม
 • ได้เข้ารอบ 25 คนสุดท้าย ในการแข่งขันวางแผนการเงินส่วนบุคคล ระดับประเทศ ของโครงการ Young Financial Star 2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกสิกรไทย
 • ได้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในการแข่งขันวางแผนประกันชีวิต ระดับประเทศ จัดโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
tutor-tong

TUTOR TONG

ณัฐพัชร์ จรูญชาติธนกิตติ์


ประวัติติวเตอร์ตอง
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาเอกธุรกิจการเงิน GPA 3.96 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรทางการเงินที่ได้รับใบรับรอง
 • หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (IC license)
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำสถาบันสอนเศรษฐศาสตร์ EconAplus และเป็นเจ้าของสถาบัน
- อาจารย์ประจำสถาบันสอนการเงิน IcTutors และเป็นเจ้าของสถาบัน
- มีประสบการณ์สอนด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินมากกว่า 7 ปี
อดีต - ผู้ช่วยวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ทำงานฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ด้านการสอน
 • ได้รับเชิญจากชมรมเศรษฐศาสตร์นิด้า ให้บรรยายและติวสอบประมวลความรู้ ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์จุลภาคและนโยบายเศรษฐกิจ
 • เป็นผู้สอนในโครงการ “พี่ติวน้อง” ในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ มหภาค ของสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยากาศการสอนและรายการโทรทัศน์ที่เชิญติวเตอร์วิน

ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class

บรรยากาศการสอนติวเตอร์ตอง

ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class
ictutors-class